Nieuws | thema Weerstand

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Worstelen met Weerstand
  • Gratis inspiratie Vlog Weerstand
  • Nieuwe Basis video Bewustzijn
  • De aankomende Amanae Week
  • Stel je vraag

Worstelen met Weerstand

Zoals je wellicht nog weet, ben je als lezer van de nieuwsbrief uitgenodigd me te laten weten met welke thema’s je worstelt. En in de praktijk komen bepaalde onderwerpen, thema’s, naar voren. Zo ook kwam een klant met het thema: Weerstand.

Ik heb er een vlog over opgenomen: ‘Wat te doen als er teveel weerstand is om gevoelens te voelen? En, hoe eenvoudig kun je jezelf weer ruimte geven?’ Daarover vertel ik je in deze video. 

Bekijk de gratis vlog: Weerstand
Klik op hier of op de afbeelding


Een nieuwe Basis video Bewustzijn

Bewustzijn… de voorwaarde voor verlichting. Wanneer je wilt verlichten in je stress, gepieker en lijf, dan is bewustzijn de eerste voorwaarde. De belangrijkste. ‘Wat kan ik praktisch doen om mijn bewustzijn te vergroten? Waarom is het zo belangrijk?’

Stel, je hebt niet door dat je altijd geïrriteerd reageert, als je je onzeker voelt. Je hebt geen idee. Daardoor kan je niet kiezen om anders te gaan reageren. Bijvoorbeeld met meer mildheid. Want je hebt het niet door… Bewustzijn is de basis voor een verandering en heling. 

Hoe? In de nieuwe basis video Bewustzijn neem ik je mee, geef inzichten en handvatten. Bekijk hier de video Bewustzijn: www.casgebbink.nl/module-basiskennis

Ik nodig je graag uit om deze video’s te delen met anderen.


De tijd is Nu. Is het jouw tijd om los te laten, patronen te doorzien en ruimte te maken?

De tijd waarin we leven leent zich bijzonder goed voor het loslaten van oude pijnlijke gevoelens en voor het helen van angsten en spanning. Simpelweg omdat deze tijd erg chaotisch en dus spannend is, maar… niet gevaarlijk.

De komende Amanae Week: er zijn nog een aantal plekken. Klik hier voor uitgebreide informatie of mail me op info@casgebbink.nl.


Stel je vraag

Net zoals de video over Weerstand in deze nieuwsbrief, maak ik over jouw vraag misschien wel een vlog. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Agenda

Amanae Week | 21 – 26 maart 2023

Er zijn nog een paar plekken voor de Amanae week. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 21 maart om 18.00

Het team ziet er nu al naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.  

Praktisch

21 maart (18.00) – 26 maart (18.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier.
Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • Struggling with Resistance
  • Free Vlog Resistance (in Dutch)
  • A new Basic video Awareness
  • Upcoming Amanae Week
  • Ask me anything

Struggling with Resistance

As you may remember, earlier on I invited you as a newsletter reader to let me know what issues you are struggling with. And in my practice, certain subjects, themes, present themselves. So, a client came up with the theme: Resistance. I recorded an inspirational vlog about it.

What to do if there is too much resistance to feel feelings? And, how easily can you give yourself space again? I’ll tell you about that in this video. 

Watch the free vlog: Resistance
Click here or at the image below


A new basic video Awareness

Awareness… the prerequisite for enlightenment. When you want to lighten up stress, ease the mind and relax the body, awareness is key. The most important prerequisite. But ‘What can I do practically to increase my awareness? Why is it so important?’

Suppose you don’t realize that you always react irritated when you feel insecure. You cannot choose to react differently. For example with more mildness. Because you don’t realize it… Awareness is the basis for transformation and healing.

How? In the new basic video Awareness I will guide you, provide insights and tools. Watch the video Awareness here: www.casgebbink.nl/module-basiskennis


Ask me anything

If you have a question about a specific theme, let me know. Just like the video about Resistance in this newsletter, I might make a video about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to email me at info@casgebbink.nl.


Amanae Week | March 21 – 26, 2023

There are still a few places for the Amanae week. The shortcut to emotional pain and release it

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on March 21 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
March 21 (18.00) – March 26 (18.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Warm regards!

Cas