Nieuws | thema Boosheid

Cas Gebbink Nieuwsbrief thema Boosheid

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Worstelen met Boosheid
  • Inspiratievideo Boosheid
  • Nieuwe Amanae sessie demo video!
  • Agenda

Worstelen met Boosheid

Ik zie veel mensen worstelen met boosheid momenteel. In de praktijk, op het nieuws, om me heen… Boosheid kennen we allemaal. In meer of mindere mate en het is een heel menselijke emotie. We gaan er vaak krampachtig mee om. Geven de schuld ervan aan iets buiten ons. Maken het groter. Creëren fysieke en emotionele kramp.

Wat leren natuurvolkeren ons over boosheid? Welke wijsheid ligt er in hun kennis besloten? In deze inspiratievideo leg ik je uit hoe je deze wijsheid praktisch kan toepassen in je dagelijkse leven om: zachter, wijzer en slimmer met met boosheid om te gaan.

Bekijk de gratis inspiratie video: Boosheid
Klik op hier of op de afbeelding


Amanae sessie demo

Er staat een nieuwe demonstratie video op mijn website die je een indruk geeft van een Amanae sessie. Deze is hier te bekijken.

Amanae Demo Sessie door Cas Gebbink

Stel je vraag

We leven in een uitdagende tijd. Dat kan spanning en stress geven. Soms zo sterk dat je er te veel last van hebt. Heb jij nou een vraag rondom een thema, laat het me dan weten.

Net zoals de video over Boosheid in deze nieuwsbrief, maak ik over jouw vraag misschien wel een video. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt. Voel je vrij me te mailen op info@casgebbink.nl.


Agenda

Amanae Week | 21 – 26 maart 2023

Er zijn nog een paar plekken voor de Amanae week. De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 21 maart om 18.00

Het team ziet er nu al naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.  

Praktisch

21 maart (18.00) – 26 maart (18.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier.
Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Dank!

Iedereen die mijn mail over de btw-issue heeft beantwoord, wil ik graag bedanken. Jullie hulp heeft me erg geholpen en dat waardeer ik. Dank!

Met hartelijke groet!

CasEnglisch Version

In this Newsletter

  • Struggling with Anger
  • Free inspirational video Anger (in Dutch)
  • Ask me anything
  • Amanae Week

Struggling with Anger

I see a lot of people struggling with anger right now. In daily life, in the news, around me… We all know anger. To a greater or lesser extent and it is a very human emotion. We often deal with it frenetically. Put the blame for it on something outside of us. Make it bigger. Create physical and emotional cramp.

What do primitive cultures teach us about anger? What wisdom is contained in their knowledge? In the inspiration video I explain how to use this wisdom practically in your daily life to: handle anger softer, wiser and smarter.

Watch the free inspiration video: Anger
Click here or at the image below


Amanae session demo

There is a new Amanae demonstration video on my website that gives you an impression of how an Amanae session goes. This can be viewed here.

Amanae Demo Sessie door Cas Gebbink

Ask me anything

We live in challenging times. This can cause tension and stress. Sometimes so strong that it creates issues in us or in our daily life. If you have a question about a theme, let me know.

Just like the video about Anger in this newsletter, I might make a video about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme. Feel free to send me an email: info@casgebbink.nl.


Amanae Week | March 21 – 26, 2023

There are still a few places for the Amanae week. The shortcut to emotional pain and release it

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on March 21 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
March 21 (18.00) – March 26 (18.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.


Thanks!

I would like to thank everyone who answered my mail about the VAT issue. Your help has helped me a lot and I appreciate it. Thanks!

Warm regards!

Cas