Nieuws | thema Mind Misery

Cas Gebbink Nieuwsbrief thema Mind Misery

(Englisch version below)

In deze Nieuwsbrief

  • Van Mind moet alles altijd kloppen
  • Inspiratievideo Mind Misery
  • Agenda
  • englisch version below

Van Mind moet alles altijd kloppen

Het maakt plannen en die moeten lukken. 
Het heeft ideaal plaatjes over situaties, onszelf, over anderen en die moeten waargemaakt worden.

Vaak levert deze focus stress en spanning op waardoor het beoogde resultaat sowieso nooit helemaal wordt behaald. Veelal wordt er over gepiekerd en wordt alvast een voorschot genomen op ‘de ellende’ en zo piekert de mind: ’Het zal wel weer zus of zo zijn’, of ‘Als het maar goed komt met…’.

Dit heet Mind Misery.
De feestdagen lenen zich er bij uitstek voor om dit innerlijke proces te onderzoeken.
Hoe zijn je verwachtingen? Zijn ze beweeglijk en vrij, of ben je er afhankelijk van?
Hoeveel rust of spanning neem je waar? Is je stemming (on)afhankelijk van de uitkomst?

Wat kan je hier zelf mee doen?
De video Mind onder spanning in de basis video serie geeft uitleg over dit proces, praktische tips en handvatten om je vrijer te leren bewegen in deze vicieuze Mind Misery cirkel.

Bekijk de gratis inspiratie video: Mind Misery
Klik op hier of op de afbeelding


Vraag maar raak

We leven in een roerige tijd, gevuld met de nodige uitdagingen. Dat kan raken en haken in onszelf. Soms zo sterk dat het je stress geeft. Heb jij nou een vraag rondom een thema, laat het me dan weten.

Net zoals de video Mind Misery in deze nieuwsbrief, maak ik over jouw vraag misschien wel een video. Want meestal ben je niet de enige die met een bepaald thema worstelt.

Dus, mail me op info@casgebbink.nl met jouw vraag!


Agenda

Amanae Week | 21 – 26 maart 2023

De shortcut naar emotionele pijn én ontlading daarvan

Hoe zou het zijn om bij stress of spanning niet meer te verkrampen?
Hoe zou het zijn om je gevoelens te durven voelen zoals ze zijn?
Hoe zou het zijn om de spanningen die niet meer dienen, te laten gaan?
Hoe zou het zijn om ongekunsteld en in vrijheid jezelf te kunnen zijn?

De Amanae Week start op 21 maart om 18.00

Het team ziet er nu al naar uit om een veilige bedding te creëren waarin jij je diepste gevoelens kan ervaren. Ze zijn allemaal welkom. Om los te laten wat jou niet meer dient.  

Praktisch

21 maart (18.00) – 26 maart (18.00) 
Locatie Sippenaeken België

Wil je meer informatie? Klik hier.
Voor vragen en/of aanmelding stuur graag een email naar info@casgebbink.nl.


Met hartelijke groet!

Cas

Englisch Version

In this Newsletter

  • According to Mind everything has to be perfect
  • Free inspirational video Mind Misery (in Dutch)
  • Ask me anything
  • Amanae Week

According to Mind everything has to be perfect

Mind makes plans and they must succeed.
Mind has ideal pictures about situations, ourselves, about others and they have to be fulfilled.

This focus often results in stress and tension, so the intended result is never fully achieved anyway. People often worry about this and an advance is already taken on ‘the misery’ and so the mind worries: ‘It will be this or that again’, or ‘If only it turns out well with…’.

This is called Mind Misery.
The holidays lend themselves perfectly to explore this inner process.
What are your expectations? Are they free, or are you depending on them?
How much ease or tension do you perceive? Is your mood (in)dependent on the outcome?

What can you do about it yourself?
The video Mind under tension in my basic block video series explains this process, including practical tips and tools to learn how to move more freely in this vicious Mind Misery circle.

Watch the free inspiration video: Mind Misery
Click here or at the image below


Ask me anything

These are turbulent times, filled with lots of challenges. The have a strong impact on us and often create stress. If you have a question about a theme bothering you, let me know.

Just like the video Mind Misery in this newsletter, I might make a video about your question. Because usually you are not the only one struggling with a certain theme.

So, email me at info@casgebbink.nl with your question!


Amanae Week | March 21 – 26, 2023

The shortcut to emotional pain and release it

What would it be like not to cramp up when you are stressed or tense?
What would it be like to dare feeling your feelings as they are?
What would it be like to let go of the tensions that no longer serve?
What would it be like to be yourself without artifice and freedom?


The Amanae Week starts on March 21 at 6:00 PM

The team is already looking forward to creating a safe bed in which you can experience your deepest feelings. They are all welcome. To let go of what no longer serves you.

Practical
March 21 (18.00) – March 26 (18.00)
Location Sippenaeken Belgium

Do you want more information? Click here.

Warm regards!

Cas